header2

טל לעולם יֵרֵד – אגדה א פ"א ה"א דף סג ע"ד עמ' 703
מקור תרגום
ר' יעקב דכפר חנן בשם ר' שמעון בן לקיש. רבי יעקב דכפר חנן בשם רבי שמעון בן לקיש
בשעה שעשה אברהם זקינם את רצוני בשעה שעשה אברהם זקינם את רצוני
נשבעתי לו שאיני מזיז טל מבניו לעולם. נשבעתי לו שאיני מזיז טל מבניו לעולם
מה טע' מה טעמא
"נשבע י'י ולא ינחם אתה כהן לעולם". נשבע יי' ולא ינחם אתה כהן לעולם
וכת' תמן וכתיב תמן
"לך טל ילדותיך". לך טל ילדותיך
אמ' ר' יודה בר פזי. אמר רבי יודה בר פזי
בדייתיקי נתתיו לאב(י)[ר]הם. בדייתיקי נתתיו לאביהם
"ויתן לך האלהים מטל השמים" וגו'. ויתן לך האלהים מטל השמים וגומ'

 

 

עדי נוסח

לא נמצאו

 

מקבילות

ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב דף ט ע"ב עמ' 45

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מימרה ומדרש

 

עיון קצר באגדה

על האגדה ראו באתר 'אגדות התלמוד הירושלמי' מסכת ברכות:

טל לעולם ירד – אגדה א

פ"ה ה"ב דף ט ע"ב עמ' 45