header2

אתר – מפת פרק א

 

פרק א הלכה א נושאי האגדות
מתי ראוי לבקש על הגשם אגדה
תחיית המתים וירידת גשמים אגדה א
טל ומטר בשבועת אליהו הנביא אגדה א
אגדה ב
אגדה ג
  טל לעולם יֵרֵד אגדה א
אגדה ב
לא תשנו מטבעה של תפילה אגדה
תחיית המתים וירידת גשמים אגדה ב
תשובה וגאולה אגדה א
אגדה ב
חטא לשון הרע אגדה
תשובה וגאולה  אגדה ג
שכינה גולה עם ישראל אגדה א
אגדה ב
תשובה וגאולה אגדה ד
אגדה ה
         
פרק א הלכה ב נושאי האגדות  
עד מתי שואלין על הגשם אגדה
מקום שמזכירים ברכות הגשם והטל ושואלין  אגדה
ניסים בגדילת תבואה אגדה
        
פרק א הלכה ג נושאי האגדות  
    מועד שאילת גשמים אגדה
ברכה על רדת גשמים אגדה א
אגדה ב
מהו ה'יורה'? אגדה
אין הארץ שותה אלא לפי חיסומה אגדה
             
פרק א הלכה ד נושאי האגדות  
היחיד שראוי להתפלל על הגשם ולהיענות אגדה א
אגדה ב
      אגדה ג
      אגדה ד
      אגדה ה
      אגדה ו
     
פרק א
הלכה ה  נושאי האגדות  
מנהגי נשים אגדה א
אגדה ב
    מנהג שנשתרש אגדה א
      אגדה ב
    איסור רחצה בתעניות אגדה
    איסור נעילת סנדל בתעניות אגדה א
      אגדה ב
    איסור טבילה בתעניות אגדה
    איסור תשמיש בתעניות אגדה א
      אגדה ב
      אגדה ג
       
פרק א הלכה ז נושאי האגדות  
אין מטריחין על הציבור יותר מידיי אגדה
    תענית בשל מכת ארבה אגדה