header2

דברי סופרים

דברי סופרים[1]

תקנות, גזירות ומצוות שתקנו חכמים החל מאנשי כנסת גדולה ואילך. התקנות אינן מן התורה, לכן צדוקים כפרו בהן, והחכמים שרצו לחזק את התקנות ולהטמיען אמרו: 'חומר בדברי סופרים מבדברי תורה' (משנה סנהדרין פי"א מ"ג).


[1]ההגדרה מתבססת על שטינזלץ, מדריך לתלמוד, עמ' 152 ושכטר, אוצר התלמוד, עמ' 93.