header2

אתר – מפת פרק ב

פרק ב הלכה א נושאי האגדות  
    יוצאין לרחובה של עיר אגדה א
מוציאין את התיבה לרחובה של עיר אגדה א
    תוקעין בקרנות  אגדה
    יוצאין בין הקברות  אגדה
    נותנין אפר מקלה על התיבה  אגדה
מוציאין את התיבה לרחובה של עיר אגדה ב
נותנין אפר על הראש אגדה
    נותנין אפר בראש הנשיא ובראש אב בית דין  אגדה
    יציאת נשיא לרחובה של עיר אגדה
    כל מקום שיש משיח יש ארון  אגדה
    חמישה דברים חסר בית המקדש השני   אגדה
    ואומר לפניהם דברי כיבושין אגדה א
    תפילה צדקה ותשובה מבטלין את הגזירה  אגדה
    סוף שנה כשנה  אגדה
    היו זקנים בציפורי  אגדה
    ואומר לפניהם דברי כיבושין  אגדה ב
      אגדה ג
      אגדה ד
    תשובתם של אנשי נינוה  אגדה א
      אגדה ב
    תשובה, תענית וירידת גשמים  אגדה
    ארך אפיים הוא האל  אגדה א
      אגדה ב
      אגדה ג
    הקב'ה בא למידת הרחמים על ישראל  אגדה א
      אגדה ב
    "לא איש אל ויכזב" אגדה
    התעניות שאנו עושים אגדה
       
פרק ב הלכה ב נושאי האגדות    
    תפילת שמונה עשרה אגדה א
      אגדה ב
      אגדה ג
      אגדה ד
    תפילת העמידה בשבת אגדה 
    בתענית ציבור צריך להזכיר מעין המאורע אגדה א
      אגדה ב
      אגדה ג
    תפילה מעין שמונה עשרה אגדה 
       
פרק ב הלכה ד נושאי האגדות    
    מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם  אגדה א
      אגדה ב
    את נזכר להם עקידתו של יצחק אביהם ומתמלא עליהם רחמים  אגדה א
      אגדה ב
       
פרק ב  הלכה ה  נושאי האגדות    
    מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם  אגדה 
       
פרק ב הלכה ו נושאי האגדות    
    מי שענה את יהושע בגלגל הוא יענה אתכם  אגדה א
      אגדה ב
       
פרק ב הלכה ז נושאי האגדות    
    מי שענה את שמואל במצפה הוא יענה אתכם אגדה
       
פרק ב הלכה ח  נושאי האגדות    
    מי שענה את אליהו בהר הכרמל הוא יענה אתכם אגדה
       
פרק ב הלכה ט נושאי האגדות    
    מי שענה את דוד ואת שלמה בנו בירושלם הוא יענה אתכם אגדה א
      אגדה ב
      אגדה ג
פרק ב  הלכה י  נושאי האגדות    
    לא היו עונין אמן בבית המקדש  אגדה 
       
פרק ב הלכה יב נושאי האגדות    
    יום ניקנור אגדה
    דברי סופרים צריכים חיזוק אגדה
    מגילת תענית בטלה אגדה א
      אגדה ב
     
פרק ב  הלכה יג  נושאי האגדות    
    יאות סבא ידע פרקי גרמה  אגדה
       
פרק ב הלכה יד נושאי האגדות    
    יחיד שגזר על עצמו תענית בערב שבת מתענה ומשלים אגדה