header2

רבי חנניה אחיו של רב הושעיה

רבי חנניה אחיו של רב הושעיה[1]

אמורא בבלי בן הדור השלישי. לפי היימאן הוא אחיו של רבה.

 


[1] ההגדרה מתבססת על היימן, תולדות תנאים ואמוראים ב', עמ' 500 – 501.