header2

רבי יהושע בר נחמן

רבי יהושע בר נחמן

אמורא ארצישראלי בן הדור השני. שמו משתבש לעיתים בהעתקות ובהגהות לרבי שמואל בר נחמן. לפי בובר[1] הוא רבי יהושע דסכנין.

 


[1] איכה רבה פרשה ב סימן ד.