header2

רבי חייה(א) (רובה)

אמורא בן הדור הראשון. עלה לארץ ישראל ופעל בציפורי. היה חבר ובר פלוגתא של רבי יהודה הנשיא. לפי המסורת מיוחסת לו עריכת התוספתא.