header2

היחיד שראוי להתפלל על הגשם ולהיענות – אגדה ו

תענית פ"א ה"ד דף סד ע"ב

מקור תרגום

איתחמי לרבנן חסידא דכפר אימי

יצלי ומיטרא נחת

נראה (בחלום) לחכמים שחסיד מכפר אימי יתפלל ומטר ירד
סלקון רבנן לגביה עלו חכמים אצלו
אמרה לון בני בייתיה בטורא הוא יהיב אמרה ל אשתו[1] בשדה[2] הוא נמצא[3]
נפקון לגביה יצאו אצלו
אמרון ליה אישר ולא אגיבון אמרו לו יישר (כוח) ולא הגיב להם
יתב מיכול ולא אמ' לון אתון כריכין ישב לאכול ולא אמר להם בואו אִכְלוּ[4]
מי עלל  כאשר נכנס (עמד להיכנס ליישוב)  
עבד חד מוכל דקיסין עשה מטען[5] אחד של עצים[6]
ויהב גולתא מרו' מובלה ונתן (את) האדרת על החבילה
עאל ואמר לבני בייתיה נכנס ואמר לאשתו
אילין רבנן הכא בעי ניצלי וייחות מיטרא אלו החכמים כאן רוצים שנתפלל וירד מטר
ואין אנא מצלי ומטרא נחת גנאי הוא לון ואם אני אתפלל ומטר ירד גנאי הוא להם
ואין לא חילול שם שמים הוא ואם לא חילול שם שמים הוא
אלא אייתי אנא ואת ניסוק ונצלי אלא בואי אני ואת נעלה ונתפלל
אין נחת מיטרא אם ירד מטר
אנן אמרין לון כבר דעבדון שמייא ניסין אנו אומרים להם כבר שעשו השמיים ניסים
ואין לא ואם לא
אנן אמרין לון לית אנן כדיי מצלייא ומתענייא אנו אומרים להם (ש)אין אנו כדאים להתפלל ולהיענות
וסלקון וצלון ונחת מיטרא ועלו והתפללו וירד מטר
נחת לגבון אמר לון ירד אליהם (ו)אמר להם
למה איטרפון רבנן להכא יומא דין למה נטרדו[7] חכמים לכאן יום זה
אמרין ליה בעיי תצלי וייחות מיטרא אמרו לו רצינו שתתפלל וירד מטר
אמר לון אמר להם
ולצלותי אתון צריכין כבר דעבדון שמייא ניסין ולתפילתי אתם צריכים כבר עשו שמיים ניסים
אמרין ליה אמרו לו
למה כד הויתה בטורא אמרינן לך אישר ולא אגיבתינון למה כשהיית בשדה אמרנו לך יישר ולא הגבת לנו
אמר לון אמר להם
דהוינה עסיק בפעולותי שהייתי עסוק בפעולותיי
מה הוינה מסעה דעתי מן פעלותי מה הייתי להסיע (להסיח) דעתי מפעולותיי
אמר ליה אמרו לו
ולמה כד יתבת למיכול לא אמרת לן איתון כריכין ולמה כשישבת לאכול לא אמרת לנו בואו אִכְלוּ
אמר לון אמר להם
דלא הוה גביי אלא פלחי שלא היה (הייתה) אצלי אלא מנה[8] (אחת)
מה הוינא מימור לכון בחנפין מה הייתי אמור לכם בחנופה
אמרין ליה אמרו לו
למה כד דאתיה למיעול יהבת גולתה מרום מובלה למה כשבאת להיכנס (ליישוב) שמת האדרת על החבילה
אמר לון אמר להם
דלא הוות דידי שאילה הוות דניצלי בה שלא הייתה שלי שאולה הייתה להתפלל בה
מה הוינא מבזעא יתה מה הייתי (צריך) לקרוע[9] אותה
אמרון ליה אמרו לו
ולמה כד הווי את בטורא איתתך לבשה מאנין צאין ולמה כשהיית בשדה אשתך לבשה בגדים[10] צואים
וכד דאת עליל מן טורא היא לבשה מאנין נקיין וכשאתה נכנסת מן השדה היא לבשה בגדים נקיים
אמר לון אמר להם
כד דאנא הוי בטורא היא לבשה מאנין צאיין דלא יתן בר נש עינוי עלה כשאני (ישנו) בשדה היא לבשה בגדים צואים שלא ייתן בן אדם עינו עליה
וכד דאנא עליל מן טורא היא לבשה מאנין נקיין דלא ניתן עיניי באיתא אוחרי וכשאני נכנס מן השדה היא לבשה בגדים נקיים שלא אתן עיניי באישה אחרת
אמרון ליה יאות את מצלייא ומתענייא אמרו לו יאה אתה להתפלל ולהיענות

 

עדי נוסח

לא נמצאו

 

מקבילות

בבלי תענית כג ע"א – ע"ב (בשינויים)

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

סיפור

 

עיון קצר באגדה

אגדה זו היא השישית בקובץ אגדות שבהן מבררים מיהם היחידים שיתחילו בשבעה עשר בחשוון להתפלל לגשם.[11]

מסגרת הסיפור דומה לשתי האגדות הקודמות; בפתיחה נמסר שנראה בחלום חסיד מכפר אימי,[12] שאם יתפלל לגשם ייענה, ובסיום אמרו לו חכמים שהוא ראוי להתפלל ולהיענות. 

בגוף הסיפור שלושה חלקים:

חלק א – מפגש החכמים עם אשת החסיד ועימו (סלקון רבנן – מרו' מובלה)

אשת החסיד אמרה לחכמים שהגיעו לביתם כי נמצא בשדה, ומשהגיעו אליו אירעו שלוש אפיזודות שנראו להם מוזרות: הוא לא ענה לברכתם, לא הזמינם להצטרף אליו לארוחה והעמיס על כתפו חבילת עצים, ובמקום לרפד את כתפו הניח את האדרת מעל החבילה. לאורך כל הפגישה התקבל הרושם שהחסיד מתעלם מנוכחותם.

חלק ב – החסיד ואשתו בביתם (עאל ואמר – וצלון ונחת מיטרא)

בתחילת חלק זה מתברר שהחסיד ידע מדוע באו אליו החכמים, עם זאת הוא עדיין מתעלם מהם ופונה רק לאשתו. אומר כי הם יעלו יחדיו למעלה, כנראה לחלק עליון בבית, ויתפללו לגשם. מתוך דאגה לכבודם של חכמים, לבל יתגנו שתפילתם לא נענתה, הוא מציע שאם תפילתם תיענה, יאמרו שמשמיים כבר נעשו ניסים והורידו גשם. ואם לא ירד גשם, יאמרו שאין הם, הוא ואשתו, ראויים להתפלל ולהיענות.

אישיותו המיוחדת של החסיד מתגלית בשיחה זו; הוא צנוע, אינו רוצה לזכות בהערכה על כך שתפילותיו נענות בשמיים. הוא רגיש לכבוד הזולת, אינו רוצה אפילו בעקיפין לפגוע בחכמים בכך שיהיה מובן כי תפילותיהם אינן נענות בעוד שתנענות וגורמות לירידת גשמים. נוסף על כך הוא משתף את אשתו במחשבותיו ובתפילה, כך שגם לה בהסכמתה יש חלק בחסידותו ובירידת הגשמים.[13]

חלק ג – שיחת החסיד והחכמים (נחת לגבון – באיתא אוחרי)

משסיים החסיד את תפילתו, ושגם החל לרדת, פנה אל החכמים ושאל למעשיהם אצלו, וכשאמרו כי באו לבקש שיתפלל לגשם ענה כפי שתכנן מראש: 'ולצלותי אתון צריכין כבר דעבדון שמייא ניסין'.

המשכה של השיחה ביניהם נועד לפתור את התמיהה על התנהגותו בהיותו בשדה, על התעלמותו לכאורה מהם;

-          הוא לא השיב לברכתם כיוון שהיה עסוק בעבודתו, והוסיף בשאלה רטורית אם היה צריך להסיח דעתו מפעולותיו.

-          הוא לא הזמין אותם לארוחה כיוון שהייתה לו רק מנה אחת, ושוב שאל שאלה רטורית, וכי היה עליו להתחנף אליהם ולהזמינם.

-          את האדרת שאותה שאל לצורך תפילה, הניח על חבילת העצים ולא מתחתיה כדי שתישמר ולא תיקרע.

שלושת ההסברים להתנהגותו מסרטטים את חסידותו באופן המדגיש כי יש ניגוד בין היבטים חיצוניים של התנהגותו לבין פנימיותו, חסידותו אינה גלויה כלפי חוץ אלא מתבטאת ביחסו הפנימי לסביבה. כשעובד לפרנסתו ומשקיע בעבודה את מירב תשומת הלב,[14] אינו מתחנף לאנשים ושומר על רכוש הזולת אפילו במחיר פציעה עצמית אפשרית.

החכמים שאלו גם בהקשר ללבושה של אשתו, ותשובתו מעידה כי אף היא חסידה, אינה מכשילה את עצמה, אותו ובעקיפין גם אחרים.

אגדה זו החותמת קובץ של שש אגדות המציגה יחידים הראויים להתפלל לגשם, מסתיימת בדברי חכמים 'יאות את מצלייא ומתענייא'. החסיד מודע ליכולתו, אך פועל בצניעות, משתף את אשתו ומעמיד את ירידת הגשמים כמעשהו של הקב"ה, ולא כתוצאה מתפילתו. 


[1] התרגום המדוייק של 'בני בייתיה' הוא בני ביתו, אך על פי הפועל 'אמרה' ועל פי ההמשך 'אלא אייתי' הכוונה היא לאשתו.

[2] סוקולוף, ערך 'טור', 'טוורה', 'טוורין', עמ' 222.

[3] שם, ערך 'יהב', עמ' 235 – 236.

[4] שם, ערך 'כרך', עמ' 269

[5] שם, ערך 'מובל', עמ' 294.

[6] שם, ערך 'קיס', עמ' 491.

[7] שם, ערך 'טרף#2', עמ' 232.

[8] שם, ערך 'פלח#3', עמ' 434 – 435.

[9] שם, ערך 'בזע', עמ' 90.

[10] שם, ערך 'מאן' (סעיף 3), עמ' 288.

[11] ראו את הפתיחה בסעיף 'עיון הקצר באגדה' באגדה היחיד שראוי להתפלל על הגשם – אגדה א פ"א ה"ד דף סד ע"ב עמ' 707.

[12] כנראה כפר ימא שהוא ביבנאל (פנחס נאמן, אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית, עמ' 24).

[13] במקבילה בבבלי הדבר בולט יותר, שכן העננים מתקבצים בצד שבו עמדה האישה.

[14] במקבילה בבבלי הוא עובד כשכיר, ומקפיד שלא לקבל שכר על זמן שלא הוקדש לעבודה.