header2

היחיד שראוי להתפלל על הגשם ולהיענות – אגדה ה

תענית פ"א ה"ד דף סד ע"ב

מקור תרגום
איתחמי לר' אבהו. נראה לרבי אבהו
פנטקקה יצלי ואתי מיטרא. [[ומיטרא נחית]]. פנטקקה התפלל ובא מטר [נחת מטר]
שלח ר' אבהו ואייתיתיה. שלח רבי אבהו והביאוהו
אמ' ליה. מה אומנך. אמר לו מה אומנותך
אמ' ליה. אמר לו
חמש עבירן ההוא גוברא עביד בכל יום. חמש עבירות ההוא גבר עושה בכל יום
מוגר זנייתא. משכיר[1] זונות
משפר תייטרון. מטאטא[2] (את) התיאטרון
מעיל מניהון לבני. מכניס מהם[3] למרחץ
מטפח ומרקד קדמיהון. מטפח ומרקד לפניהם
[ומקיש] בבבולייא קדמיהון. ומקיש במצילתיים[4] לפניהם
אמ' ליה. ומה טיבו עבדת. אמר לו ומה טוב עשית
אמ' ליה. אמר לו
חד זמן הוה ההוא גברא משפר תייטרון זמן אחד היה ההוא גבר מטאטא (את ה) תיאטרון
אתת חדא איתא וקמת לה חורי עמודא. בכייה.

אישה אחת באה ועמדה לה מאחורי עמוד

בכתה

ואמרת לה. מה ליך. ואמרתי לה מה לך
ואמרה לי. בעלה דההיא איתתא חביש ואמרה לי בעלה של ההיא אישה חבוש
ואנא בעיא מיחמי מה מעבד ומפנינה. ואני רוצה לראות מה לעשות ולשחררו[5]  
וזבנית ערסי ופרוס ערסי ומכרתי מיטתי וכיסוי מיטתי
ויבית לה טימיתיה. והבאתי לה ערכם[6] (הכספי)
ואמרית לה. ואמרתי לה
הא ליך. פניי בעליך ולא תיחטיי. הא לך שחררי (את) בעלך ולא תחטאי
אמ' ליה. כדיי את מצלייא ומתענייא. אמר לו כדאי אתה להתפלל ולהיענות

 

עדי נוסח

לא נמצאו

 

מקבילות

לא נמצאו

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

סיפור

 

עיון קצר באגדה

אגדה זו היא החמישית בקובץ אגדות שבהן מבררים מיהם היחידים שיתחילו בשבעה עשר בחשוון להתפלל לגשם.[7]

רבי אבהו ראה בחלומו אדם שאם יתפלל, כנראה ייענה, והגשם יגיע.[8] שמו של אותו אדם הוא פנטקקה.[9] מעמדו נמוך ביותר, הוא עובד בתיאטרון[10] ומגדיר את עצמו כחוטא שעובר חמש עבירות יום יום, וכולן קשורות לעבודתו בקרב נשים זונות.

הביאו את פנקקה לפני רבי אבהו, הוא שאל לאומנותו ושמע ממנו את המטלות-עבירות שקיים מידי יום ביומו, המטלות מובאות בסדר הדרגתי: 'משכירן', היינו גובה את הכסף עבור מפגש עם אחת הנשים שבתיאטרון. זו פעולה שיכולה להתבצע מחוץ למבנה, אך הפעולה השנייה 'מטאטא' משמעה שהוא מצוי בתיאטרון ומנקה אותו. הפעולה השלישית נעשית בצמידות לנשים, שכן לוקח את חלקן לבית המרחץ; שתי הפעולות האחרונות 'מרקד' ו'מכה במצילתיים' הן פעולות ישירות שנועדו לשעשע את הבאים אל הזונות, היינו, הוא הופך להיות שותף להן, משעשע את הבאים.

רבי אבהו שאל איזה מעשה טוב עשה, ופנטקקה סיפר שמכר את מיטתו ואת הכיסוי שעליה כדי לתת תמורתם לאישה שבכתה משום שהתכוונה למכור את גופה ובמעות שתרוויח תשחרר את בעלה מהשבי. יש במכירת המיטה מעשה רב משמעי, שכן פנטקקה לא ניצל את צרת האישה 'על המיטה', להפך הוא מוכר אותה למענה.[11]

רבי אבהו התרשם, כי פנטקקה מנע במעשהו את יציאת האישה לזנות. הוא הבין כי על אף מעשיו-חטאיו השגרתיים בעבודתו הוא לא איבד רגישותו לזולת, וכי על אף עוניו מכר את המעט שיש לו כדי למנוע מהאישה לעבור עבירה שהייתה קשה לה ומנוגדת לאישיותה, לכן אמר: 'כדיי את מצלייא ומתענייא'.

מבנה אגדה זו וחלקים בניסוחה זהים לאגדה הקודמת;

-          בפתיחת שתי האגדות האדם שראוי להתפלל לגשם נראה בחלום.

-          האדם הנבחר אינו חכם ידוע, אינו צדיק ואף אינו מפורסם, להפך, הוא אדם שעל פניו כלל אינו מתאים להתפלל בבקשה שירד גשם.

-          בשתי האגדות מתוארת אישה שבעלה חבוש בכלא, היא בוכה כיוון שהדרך העומדת לפניה כדי לפדותו היא למכור את גופה לגברים.

-          בשתי האגדות האדם מוכר את המעט שיש לו כדי לתת לה מעות ולמנוע את צאתה לזנות.

-          הניסוח המסיים את האגדות זהה: 'הא ליך. פניי בעליך ולא תיחטיי. אמ' ליה. כדיי את מצלייא ומתענייא'.

ניתן להבחין בהדרגה בעיצוב הדמויות המרכזיות בשתי האגדות; בראשונה, אדם פשוט המתפרנס מהשכרת חמורו להובלת משאות ואנשים. בשנייה, אדם המצוי בתחתית של רמת העבודה, שכן הוא מתפרנס מעבודות תפעול בית בושת ואף מתגורר בו. זוהי פרנסה הנתפסת על ידי החברה והאדם עצמו כחטא. הַחַמָּר מכר את החמור, מקור פרנסתו, ואפשר שימצא פרנסה אחרת, לעומתו פנטקקה מכר את כל שהיה לו.

לאור הדימיון בין שתי האגדות ולאור ההדרגה בעיצוב הדמויות נראה שבעל הסוגיה רצה להעביר מסר. טוב לב ומוסריות, התייחסות לכאב הזולת אלו התכונות ההופכות אדם למיוחד ומעניקות לו את הזכות שמשמים ייענו לתפילתו.[1] סוקולוף, ערך 'אגר', עמ' 35.

[2] שם, ערך 'שפר #2', עמ' 564.

[3]   שם, ערך 'מן, מנ-, מינ-', עמ' 313.

[4] שם, ערך 'בבולייה', עמ' 83 – 84.

[5] שם, ערך 'פני', עמ' 438.

[6] שם, ערך 'טימיתה', עמ' 223.

[7] ראו את הפתיחה בסעיף 'עיון הקצר באגדה' באגדה היחיד שראוי להתפלל על הגשם – אגדה א פ"א ה"ד דף סד ע"ב עמ' 707.

[8] בשורה השנייה נכתב 'ובא מטר' ומיד לאחר מכן 'נחת מטר', היינו שוב ירד גשם. הניסוח מעלה אפשרות כי בעבר פנטקקה התפלל ובא גשם, לכן רבי אבהו בהסתמכו על העבר פונה אליו, ומקווה שהגשם ינחת. ואפשר כי כל האמירה בזמן עבר מבטאת תקווה שכך יהיה.

[9] ביוונית 'פנטה' (Πέντε - pente) משמעו חמש; רשעות ביוונית 'קקיה' (κακία).

מכאן שאפשר כי השם באגדה מתאר איזשהו אדם רשע מאוד או ששמו הפרטי סימל את מהותו (אליעזר היון, ראו https://b-2.co.il/יהדות/47-אגדתא/813-פנטקקה.html). ליברמן מפרש את השם כ'רשע גמור' (יוונית ויוונות עמ' 24 הערה 18), כך גם סוקולוף (ערך 'פנטקק' עמ' 437) מתרגם:  completely evil, מכאן שלדעתו מדובר בתיאור אדם ולא בשמו הפרטי, ולפיכך תרגום המשפט עשוי להיות: לרבי אבהו נראה היה שאדם מרושע מאוד יתפלל לגשם.

[10] נראה שהמובן של תיאטרון באגדה זו הוא בית בושת. עם זאת מן הראוי לציין שליברמן סבור כי מדובר בתיאטרון של ריקודים, נגינה ומשחק (יוונית ויוונות, עמ 237). נראה שהוא מתעלם מדברי הגיבור האומר שמשכיר זונות ומכניס מהן לבית המרחץ.

[11] אדמיאל קוסמן, מסכת נשים: חוכמה, אהבה, נאמנות, תשוקה, יופי, מין קדושה, עמ' 71.