header2

תשובה וגאולה – אגדה ג

תענית פ"א ה"א דף סד ע"א עמ' 705

מקור תרגום
אמ' ר' חנינה בריה דר' אבהו. אמר רבי חנינה בריה דרבי אבהו
בספרו שלר' מאיר מצאו כתוב בספרו של רבי מאיר מצאו כתוב
"משא דומה" "משא דומי". משא דומה משא דומי
"אלי קורא משעיר". אלי קורא משעיר
אמ' ר' יוחנן. אמר רבי יוחנן
אלי קורא מפני שעיר. אלי קורא מפני שעיר
אמ' ר' שמעון בן לקיש. אמר רבי שמעון בן לקיש
אלי מאיכן נזדווג לי. משעיר. אלי מהיכן נזדווג לי משעיר

 

עדי נוסח

לא נמצאו

 

מקבילות

לא נמצאו

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מימרה ומדרש

 

עיון קצר באגדה

ירידת גשמים קשורה לדרך התנהלותו של עם ישראל כפי שכתוב בתורה: 'וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְוֹתַי אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם לְאַהֲבָה אֶת יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם וּלְעָבְדוֹ בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם: וְנָתַתִּי מְטַר אַרְצְכֶם בְּעִתּוֹ יוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ...' (דברים י"א י"ג – י"ד). קשר זה מסביר את הסיבה לעיסוקן של אגדות קודמות בנושא תשובה וגאולה.[1] ואגדה זו חוזרת לאותו הנושא; מובאים בה מדרשים על מילים מתוך הפסוקים 'מַשָּׂא דּוּמָה אֵלַי קֹרֵא מִשֵּׂעִיר שֹׁמֵר מַה מִּלַּיְלָה שֹׁמֵר מַה מִּלֵּיל: אָמַר שֹׁמֵר אָתָה בֹקֶר וְגַם לָיְלָה אִם תִּבְעָיוּן בְּעָיוּ שֻׁבוּ אֵתָיוּ' (ישעיהו כ"א י" – י"ב). הפסוקים כפשוטם עוסקים בנבואה על חורבנו של שבט ישמעאלי ששמו 'דּוּמָה',[2] אולם באגדה חכמים דורשים אותם בהקשר לגאולה.

רבי חנינה בנו של רבי אבהו הביא מדרש בשמו של רבי מאיר, ואמר כי ליד הביטוי 'מַשָּׂא דּוּמָה' כתוב בספרו של רבי מאיר[3] 'משא דומי'. הביטוי המקראי 'מַשָּׂא דּוּמָה' פותח את נבואת ישעיהו שראשיתה בתיאור חששם של בני העם ממלחמה המביאה עימה חורבן ומוות.[4] רבי מאיר כתב 'משא דומי', ו'דומי' משמעה דממה. כוונתו של רבי מאיר אינה ברורה, אפשר שרמז על הצורך בשתיקה לפני מרד בר ככובא ואחריו בשל הגזירות שגזר השלטון הרומי, ואפשר שאכן כיון את דברי הנבואה לרומי. ניתן לשער שבעל האגדה אשר שילב את המדרשים על 'שעיר' כסמל לרומי הבין שכוונת רבי מאיר היא לדרוש את נבואת החורבן על רומי. פרשנים[5] חיזקו הבנה זו כשהצביעו על הדימיון בין צליל המילה 'דומי' לצליל 'רומי'. מכל מקום להבנתו כאשר יבוא חורבן על רומי תבוא הגאולה לישראל.

שני אמוראים דרשו את 'אֵלַי קֹרֵא מִשֵּׂעִיר', רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש;

-          הראשון דרש: אֵלַי, היינו, הנביא ישעיהו אומר בגוף ראשון שאליו קֹרֵא עם ישראל מִפני צרותיו מִשֵּׂעִיר, כלומר, מארץ שעיר היא ארץ אדום, שעל פי המסורת המדרשית רומי היא 'ממשיכת' אדום.[6]

-          השני דרש: אֵלַי כ'אֵלִי', ונראה שכוונתו מאיכן האל יזדווג, היינו, יתחבר וישמע קולי, והתשובה היא 'מִשֵּׂעִיר', מרומי.[7]  אפשר ש'יזדווג' הוא במשמעות קרוב, כלומר, גם בשעיר האל קרוב.[8] 

בבסיס שני המדרשים, הן זה של רבי יוחנן הן זה של ריש לקיש, נרמז מצב העם בזמנם, קשייו תחת עול שלטון רומי, ולכן מדרשיהם נושאים נחמה, האל ישמע את קול העם ויושיעו מיד רומי.

באגדה קודמת[9] נמסר משמו של רבי אליעזר: 'אם אין ישראל עושין תשובה אין נגאלים לעולם'. שלושת הדרשנים שדרשו את שעיר כרומי ואת הגאולה שתבוא, לא ראו בתשובה תנאי בלעדי לגאולה, מכאן שלעמדתם האל יביא את הישועה והגאולה בחסדו וברצונו. 


[1] האגדה הקודמת שברה את הרצף כי עסקה בהיבט צר יותר של חזרה בתשובה מחטא לשון הרע.

[2] רד"ק ואברבנאל על הדף.

[3] רבי מאיר כנראה' רבי מאיר כתב פירוש בשולי ספרים (שלמד או על גבי קלף שהקדיש לכתיבת ספרי המקרא). ראו אהרן היימאן, תולדות תנאים ואמוראים ג', ערך 'רבי מאיר', עמ' 876; מנחת שי בראשית א' ל"א; תורה תמימה בראשית ג' הערה לא.

[4] המילה 'דּוּמָה'  משמעה מוות, לכן אפשר כי לא מדובר דווקא על שבט ישמעאלי בשם זה (ראו סוף פסקת הפתיחה), אלא אולי על ממלכות גדולות יותר.

[5] הפני משה על הדף ד"ה משא דומה; ידיד נפש על הדף.

[6] ראו לדוגמה ירושלמי עבודה זרה פ"א ה"ב דף לט ע"ג: 'יום שנסתלק בו אליהו הועמד מלך ברומי "ומלך אין באדום נצב מלך" (מל"א כ"ב מ"ח).להרחבה ראו בחלק ג' בספרה של  עירית אמינוף, עשו אחי, אבי אדום ורומי : עיון במקורות התלמוד והמדרש של ארץ ישראל בתקופת התנאים והאמוראים, ירושלים 2015.

[7] הפני משה על הדף  ד"ה אלי מאיכן נזדווג לי.

[8] ראו ידיד נפש על הדף.