header2

תחיית המתים וירידת גשמים – אגדה ב

פ"א ה"א דף סג ע"ד עמ' 704

מקור תרגום
"אמ' ר' יהושע. אמר רבי יהושע
הואיל ואין הגשמ' סימן ברכה בחג הואיל ואין הגשמים סימן ברכה בחג
למה הוא מזכיר. למה הוא מזכיר
אמ' לו ר' אליעזר. אמר לו רבי אליעזר
אף הוא אינו או' אלא משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו ". אף הוא אינו אומר אלא משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו
בעונתן הן חביבין כתחיית המתים. בעונתן הן חביבין כתחיית המתים
אמ' ר' יוסה. ותמיה אנא. אמר רבי יוסי ותמה אני
היך רבנן מדמיי ירידת גשמים לתחיית המתים. איך חכמים משווים ירידת גשמים לתחיית המתים
ולא דמייא. ולא דומה
בעי בר נשא ייחון מיתייא כל אימת. מבקש בן אנוש שיחיו המתים בכל זמן[1]
לא בעי בר נשא ייחות מיטרא כל אימת. לא  מבקש בן אנוש שירדו גשמים בכל זמן

 

עדי נוסח

לא נמצאו

 

מקבילות

לא נמצאו

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מימרה

 

עיון קצר באגדה

במשנה מצויה מחלוקת בין רבי יהושע ורבי אליעזר על המועד שבו יש להתחיל את אזכרת גבורת הגשמים לדעת רבי אליעזר ביום הראשון של חג הסוכות, ולדעת רבי יהושע ביום החג האחרון.

בפתיחת האגדה מובא הסיפא של המשנה;[2] רבי יהושע מנמק עמדתו ואומר כי הגשמים אינם רצויים בחג היות שעלולים לפגוע בקיום מצוות הישיבה בסוכה. רבי אליעזר ענה כי אין בהזכרת גבורת גשמים משום בקשה שירדו בחג אלא ירדו בעונתם, בעונה בה הם רצויים.

בעל האגדה קישר יחד את הזכרת גבורת הגשמים בברכה על תחיית המתים ואת דברי רבי אליעזר שירדו בעונתם למימרה 'בעונתן הן חביבין כתחיית המתים'. משמע כי הגשמים בעונתם חביבים כמו תחיית המתים.

רבי יוסי תמה על השוואת חביבותן לתחיית המתים. לדעתו, האדם מוכן שתחיית המתים תהיה בכול זמן לאורך השנה, ואילו לגבי הגשמים הוא מעוניין שירדו בעונות שבהן הוא זקוק להם.[3]

לדעת בעל האגדה התשובה מצויה במשנה, לכן ציטט אותה: 'אמרו לו אם כן לעולם יהא מזכיר'. אמרו לו, במשנה לרבי יהושע, ואילו כאן באגדה הדברים מופנים לרבי יוסה, שלפי עמדת רבי אליעזר מזכירים גשמים אך מבקשים אותם בעונתם,  לכן יזכירום כול השנה ולא רק בחורף.[4][1] סוקולוף, ערך 'אימת', עמ' 51.

[2] תענית פ"א מ"א: '...אמר לו רבי יהושע הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג למה מזכיר אמר לו רבי אליעזר אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו...', והמשפט האחרון 'אמר לו אם כן לעולם יהא מזכיר' מובא בסיום האגדה.

[3] ראו הסבר עלי תמר על המקום, שמציין את הזמנים הרצויים כפי שנזכרים בספרות חז"ל.

[4] לשיטת רבי יהושע מזכירים גבורות גשמים רק כאשר מוכנים שירדו. לכן מתחילים להזכירם רק לאחר חג הסוכות.