header2

טל לעולם יֵרֵד – אגדה ב

פ"א ה"א דף סג ע"ד עמ' 703 – 704

מקור תרגום
אמ' ר' שמואל בר נחמן. אמר רבי שמואל בר נחמן

בשעה שיש' באין לידי עבירות מעשים

רעים

בשעה שישראל באין לידי עבירות מעשים רעים
הגשמי' נעצרין הגשמים נעצרים
והן מביאין להן זקן אחד כגון רבי יוסי הגלילי והן מביאין להן זקן אחד כגון רבי יוסי הגלילי
והוא מפגיע בעדם. והוא מפגיע בעדם
ומיד הגשמים יורדין. ומיד הגשמים יורדין
אבל הטל אינו יורד בשביל בירייה. אבל הטל אינו יורד בשביל בירייה
מה טע'. מה טעמא
"אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם". אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם

 

עדי נוסח

לא נמצאו

 

מקבילות

ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב דף ט ע"ב עמ' 45

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מימרה ומדרש

 

עיון קצר באגדה

ראו ההסבר במקבילה במסכת ברכות:

טל לעולם ירד – אגדה ב

פ"ה ה"ב דף ט ע"ב עמ' 45