header2

טל ומטר בשבועת אליהו הנביא - אגדה ג פ"א ה"א דף סג ע"ד עמ' 703

מקור תרגום
ומניין שאין המתים חיים אלא בטללים. ומניין שאין המתים חיים אלא בטללים
[שנאמר] שנאמר
"יחיו מתיך נבילתי יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל" יחיו מתיך נבילתי יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל
מהו "וארץ רפאים תפיל". מהו וארץ רפאים תפיל
אמ' ר' תנחום אדרעייא[1]. אמר רבי תנחום אדרעייא
וארעא תפקידה תפלט. וארץ המופקדים תפלוט(החוצה)

 

עדי נוסח

לא נמצאו

 

מקבילות

ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב דף ט ע"ב עמ' 45

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מדרש

 

עיון קצר באגדה

האגדה הקודמת הסתיימה בדברי האל לאליהו הנביא 'שאין המתים חיים אלא בטללים', ובדרך זו מתבאר הקשר בין הטל לבין תחיית המתים. מתוך הקשרה של האגדה לסוגיה מובן

על האגדה ראו באתר 'אגדות התלמוד הירושלמי' מסכת ברכות

 

טל ומטר בשבועת אליהו הנביא – אגדה ב

פ"ה ה"ב דף ט ע"ב עמ' 45[1]שם מקום – אדרעי. ראה ערך דריי , פנחס נאמן, אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית,א, עמ' 347 – 348 אדרעי היא היום עיר על גבול סוריה ירדן כמאה ק" מ דרומית לדמשק.