header2

טל ומטר בשבועת אליהו הנביא - אגדה ב  פ"א ה"א דף סג ע"ד עמ' 703

מקור תרגום
אית דבעי מימר. בבנה שלצרפית. אית דבעי מימר בבנה של צרפית
"ויקרא אל י'י ויאמר י'י אלהיי הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעת להמית את בנה". ויקרא אל יי' ויאמר יי' אלהי הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעת להמית את בנה
אמ' ר' יודה בר פזי. אמ' רבי יודה בר פזי
לאחד שגנב נרתיקו שלרופא. לאחד שגנב נרתיקו של רופא
עם כשהוא יוצא נפצע בנו. עם כשהוא יוצא נפצע בנו
חזר אצלו ואמ' לו. חזר אצלו ואמר לו
אדוני הרופא. רפא את בני. אדוני הרופא רפא את בני
אמ' לו. אמר לו
לך והחזר את הנרתיק שכל מיני רפואות נתונין בו ואני מרפא את בנך. לך והחזר את הנרתיק שכל מיני רפואות נתונין בו ואני מרפא את בנך
כך אמ' לו הקב'ה לאליהו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו
לך והתר נדרו שלטל לך והתר נדרו של טל
שאין המתים חיים אלא בטללים. שאין המתים חיים אלא בטללים
ואני מחיה בנה שלצרפית. ואני מחיה בנה של צרפית

 

עדי נוסח

לא נמצאו

 

מקבילות

ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב דף ט ע"ב עמ' 45

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מימרה, מדרש, סיפור

 

עיון קצר באגדה

אגדה זו שולבה בסוגיה בהקשר להזכרת 'מוריד הטל' שנאמרת בברכת 'תחיית המתים'. במסכת ברכות בדיון על תפילת שמונה עשרה, מובאת האגדה שאותו ההקשר.

על האגדה ראו באתר 'אגדות התלמוד הירושלמי' מסכת ברכות

טל ומטר בשבועת אליהו הנביא – אגדה ב

פ"ה ה"ב דף ט ע"ב עמ' 45