header2

תחיית המתים וירידת גשמים – אגדה א

פ"א ה"א דף סג ע"ג עמ' 703

מקור תרגום
כשם שתחיית המתים חיים לעולם. כשם שתחיית המתים חיים לעולם
כך ירידת גשמים חיים לעולם. כך ירידת גשמים חיים לעולם
ר' חייה בר בא שמע לה מן הדא. רבי חייה בר בא שמע לה מזה (מהפסוק)
"יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. ונדעה נרדפה לדעת את י'י כשחר נכון מוצאו". יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו ונדעה נרדפה לדעת את י'י כשחר נכון מוצאו

 

 

עדי נוסח

לא נמצאו

 

מקבילות

ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב דף ט ע"א עמ' 44

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מדרש

 

עיון קצר באגדה

ראו את הדיון הקצר במקבילה במסכת ברכות.

גשמים ותחיית המתים פ"ה ה"ב דף ט ע"א עמ' 44