header2

על שם

על שם

מונח המציע מקורות המסייעים כסימוכין לנאמר לפניו, בדרך כלל פסוקים המשמשים מקור להלכות הנדונות, לרוב להלכות במשנה. לעיתים מציע עקרונות משפטיים המפורשים במקורות תנאיים.[1]

 


[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 517 – 519.