header2

אית לך מימר

'אית לך מימר'

המונח נאמר בלשון תמיהה, ותרגומו 'יש לך לומר'; הוא מביע תמיהה על הנחה קודמת – עובדתית, פרשנית או פסיקתית – וזאת כדי לשלול אותה, ולהציע בסיס לטענה שעלתה בשלב קודם של הסוגיה.[1]

 


[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 61 – 62.