header2

 

אתר – מפת פרק ח
פרק ח הלכה א נושאי האגדות  

 

 

נמושות

אגדה

מתנות עניים 

אגדה א

 

פרק ח 

הלכה ב 

נושאי האגדות 

    מעשר עני  אגדה א
     
פרק ח  הלכה ג 
נושאי האגדות
    מעשר עני אגדה ב
     
פרק ח  הלכה ד  נושאי האגדות 
   
קביעת שיעורים לצדקה
אגדה
    שיח חכמים לבנייה נועד אגדה
     
פרק ח  הלכה ו  נושאי האגדות 
    מינוי פרנסים על הציבור  אגדה א
      אגדה ב
   
 
אגדה ג
      אגדה ד
    היחס לפרנסים אגדה א
אגדה ב 
       
פרק ח הלכה ז נושאי האגדות  
    מעשר עני אגדה ג
    עניים שהיו בני טובים אגדה א
      אגדה ב
      אגדה ג
      אגדה ד
    לְבוּשׁ לשבת אגדה
       
פרק ח הלכה ח נושאי האגדות  
    צריכין אנו להחזיק טובה לרמאין שבהן אגדה א
      אגדה ב
    עניים בני טובים אגדה ה
    מתן צדקה אגדה א
      אגדה ב
    מתן צדקה בסתר אגדה
    מתן צדקה אגדה ג
    קבלת צדקה אגדה
    מתן צדקה אגדה ד
    מתן צדקה (נחום איש גם–זו) אגדה ה
    פיוס וחסד לנראה ולא רואה אגדה
    סדרי עדיפות בשימוש של כספי צדקה אגדה
    ברוך הגבר אשר יבטח בי'י והיה י'י מבטחו אגדה