header2

 

אתר – מפת פרק ב
פרק ב הלכה ג נושאי האגדות  

 

 

הקצאת פאה בשדה אילן (במטע)

אגדה

מתן חומש מהנכסים למצוות – האומנם?

אגדה

 

 

 

פרק ב 

הלכה ד 

 

נאמר למשה בסיני

אגדה א

חביבה תורה שבעל פה

אגדה א

 

 

 

אגדה ב  

אם שמרת מה שבפה וקיימת מה שבכתב

אגדה

 

 

נאמר למשה בסיני

אגדה ב

לימוד הלכה

אגדה א

אגדה ב