header2

קב

קב

מידת יבש שהייתה נהוגה בארץ ישראל בתקופת המקרא, המשנה והתלמוד. קב הוא שיעור של עשרים וארבע ביצים, שישית הסאה, ובמונחים בני זמננו כ-2.2 ליטרים.