header2

בשבחה של תנובת ארץ ישראל – אגדה י

פ"ז ה"ג (ה"ד בכ"י ליידן) דף כ ע"ב עמ' 106

מקור תרגום
מעשה באחד שהיה לו [שורה] של תאינים מעשה באחד שהייתה לו שורה של תאנים
ובא ומצא גדר של דבש מקיפן. ובא ומצא גדר של דבש מקיפן

 

עדי נוסח.

כ"י וטיקן עמ' 124

 

מקבילות

לא נמצאו

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

אנקדוטה

 

עיון קצר באגדה

האנקדוטה משולבת בקובץ אגדות העוסק בפירות ארץ ישראל במשובחים.

לאדם הייתה שורה אחת של עצי תאנה, משבא לראות את הנעשה בה, גילה להפתעתו כי גדר של דבש מקיפה את שורת התאנים.

המספר בחר בתאנים כיוון שעסיסן המתוק בוקע לא אחת ונוזל מהפרי, אולם הוא הגזים בתיאור, כביכול הדבש היה כל כך מרובה עד ששימש כגדר סביב לשורת עצי התאנה. זאת כדי לשבח את פירות ארץ ישראל ואת השפע שבה.[1]


[1] לפי פני משה רבי סיפר את המעשה כדי להראות שבזמן שהאל מברך קיים השפע, וזאת בניגוד לזמן שהיה בימי הנביא יואל בו האל קילל. פירושו אפשרי, אך לא הכרחי, הרי העורך הקובץ שילב את האנקדוטה בצמוד לאגדה קודמת..