header2

רב הונא (רב חונא)

 

רב הונא (רב חונא או חונה[1])

שלושה אמוראים נקראים בשם זה:

א. תנא בבלי בן הדור השישי. כיהן כריש גלותא.

ב. אמורא בבלי בן הדור השני. שימש כראש ישיבת סורא.

ג. אמורא בבלי בן הדור השישי.[1] בתלמוד הירושלמי מכונה רב הונא רב חונה. השם המקורי אי פעם היה בח', אבל כבר אז העיצורים הגרוניים התערערו ולא ביטאו אותם כהלכה, לכן בבבל חונה נקרא תמיד הונא, ובירושלמי לעיתים כך ולעיתים כך.