header2

תנובת ארץ ישראל בעבר ובהווה -

פ"ז ה"ג (ה"ד בכ"י ליידן) דף כ ע"ב עמ' 106

מקור תרגום
בעון קומוי. מהו הדין דכתי' שאלו לפניו מהו זה שכתוב
"עבשו פרודות תחת מגרפותיהם". עכשו פרודות תחת מגרפותיהם
אמ' לו. אמר לו[1]
תחת שהיינו גורפין דבש הרי אנו גורפין רקבובית. תחת שהיינו גורפים דבש הרי אנו גורפים רקבובית

 

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 124

 

מקבילות

לא נמצאו

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

אנקדוטה ומדרש

 

עיון קצר באגדה

אגדה זו מצטרפת לכמה אגדות קודמות שעניינן ההבדל בתנובת הארץ בעבר לבין זמן הדוברים בה.

רבי יהודה הנשיא נשאל לכוונת הנביא יואל באומרו 'עָבְשׁוּ פְרֻדוֹת תַּחַת מֶגְרְפֹתֵיהֶם' (יואל א' י"ז), ותשובתו הייתה 'תחת שהיינו גורפין דבש הרי אנו גורפין רקבובית', כלומר, ה'פְרֻדוֹת' הן פירות, ולכן המובן הוא שבעבר גרפו פירות שעסיסן דבש, ואילו עתה גורפים פירות עבשים.

הפסוק ביואל דן בעונשו של האל לחוטאים, ויש מקום לשאול אם רבי מבקש השליך להווה מדברי הנביא לזמנו. ואולי מתקשרת תשובתו לתפיסה שמאז החורבן אין טעם הפירות טוב, עולה כאן עמדה המאפיינת מבוגרים, שכל שהיה בעבר טוב ומעולה לעומת הקיים בזמנו בהווה.


[1] מבחינת ההקשר צריך היה להיות 'להם'; אפשר שבמקור נאמר 'לון' ומסיבה איזושהי נעלמה הנו"ן הסופית.