header2

בשבחה של תנובת ארץ ישראל – אגדה ה

פ"ז ה"ג (ה"ד בכ"י ליידן) דף כ ע"א עמ' 106

מקור תרגום
אמ' ר' חייא בר בא. אמר רבי חייא בר בא
סאה ארבלית היתה מוציאה סאה סולת סאה מארבל[1] היתה מוציאה סאה סולת
סאה קמח סאה קיבר סאה קמח סאה קיבר
סאה סובין סאה מורסן סאה גנינין. סאה סובין[2] סאה סובין גס[3] סאה סובין עבה[4]
וכדון אפילו חדא בחדא לא קיימא. ועכשיו אפילו (זורע סאה) אחת (בסאה) אחת לא קיימת

 

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 124

 

מקבילות

ירושלמי סוטה פ"א ה"ח דף יז ע"ב עמ' 911

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מימרה

 

עיון קצר באגדה

אגדה זו עוסקת בתנובת החיטים הטובה בעבר לעומת היותה ירודה בעת זמנו של החכם הדובר, ובכך מצטרפת לקודמותיה המדברות בשבח תנובת הפירות בארץ ישראל.

רבי חייא בר אבא אמר כי בעבר היו זורעים סאה של זרעי חיטים ארבליות, והייתה מתקבלת תנובה של שש סאות: אחת של סולת, אחת של קמח, אחת של קמח שחור, אחת של סובין, אחת של מורסן ואחת של קש.[5] נראה כי הפירוט הוא באיכות הדרגתית יורדת. מהסולת עד לקש

החכם מתאר את שיבחה של תנובת הארץ בעבר לעומת זמנו, אך נמנע מלהסביר את סיבת השינוי.

 


[1] מהישוב ארבל הנמצא צפונית – מערבית לטבריה, מקום מושבם של תלמידי חכמים (פנחס נאמן, אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית א', עמ' 142 – 143.

[2] קליפות גרגר החיטה הטחונות.

[3] בן יהודה ז', ערך 'מרסן', עמ' 3339. הערוך השלם ה, ערך 'מורסן', עמ' 257.

[4] הערוך השלם ב', ערך 'גנן', עמ' 322.

[5] ראו הסברו של ידידי נפש על המקום.