header2

אתר – מפת פרק א

פרק א הלכה א

נושאי האגדות

"זה אלי ואנווהו" – כיצד?

אגדה

מתן חומש מהנכסים למצוות – האומנם?
אגדה

כי לא דבר ריק הוא מכם

אגדה

כמו שנאמר למשה בסיני

אגדה

תורת אמת היתה בפיהו

אגדה

צדקה ופטור ממיסים

אגדה

בזבז את כל נכסיו לעניים

אגדה

צדקה וגמילות חסדים

אגדה

מהו שילמד אדם את בנו יוונית

אגדה

מהו שילמד אדם את בתו יוונית

אגדה

 

 

כיבוד אב ואם

אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

אגדה ד

אגדה ה

אגדה ו

 

אגדה ז

אגדה ח

אגדה ט

אגדה י

שכרן של עושי מצוות

אגדה א

אגדה ב

כיבוד אב ואם (המשך)

אגדה יא

רודף צדקה וחסד ימצא כבוד וחיים

אגדה

רודף צדקה וחסד ימצא כבוד וחיים

אגדה

 

בקש שלום ורדפהו
אגדה

דבר תורה  אגדה א

אגדה ב

לשון הרע  אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

 

אגדה ד

אגדה ה

 

אגדה ו

 

אגדה ז

אגדה ח

 

 

 

אגדה ט

פירות בעולם הזה וקרן בעולם הבא

אגדה

מחשבה ומעשה  אגדה א

 

אגדה ב

זכויות ועבירות ושכרן  אגדה

בעל תשובה  אגדה

אין להן חלק לעולם הבא

אגדה

רובו זכויות רובו עבירות ומעוין

אגדה

נשמר האדם מן העבירה

אגדה

הקב"ה אין לפניו שיכחה אגדה
     
פרק א הלכה ה נושאי האגדות
    מדוע חרבו חנויות בית חנון אגדה