header2

עבודה זרה

עבודה זרה

עבודה זרה היא עבודת אלילים, כוכבים ולמזלות. לפי רמב"ם[1] 'עיקר הצווי בעבודת כוכבים שלא לעבוד אחד מכל הברואים לא מלאך ולא גלגל ולא כוכב ולא אחד מארבעה היסודות ולא אחד מכל הנבראים מהן...'. כמו כן מציין:[2] 'מצות עבודת כוכבים כנגד המצות כולן היא ... כל המודה בעבודת כוכבים כופר בכל התורה כולה ... וכל הכופר בעבודת כוכבים מודה בכל התורה כולה...'.

 


[1] משנה תורה, הלכות עבודה זרה פ"ב ה"א.

[2] שם, ה"ד.