header2

אבר מן החי

אבר מן החי

המושג 'אבר מן החי' מציין איסור על אכילת בשר שנתלש מיצור חי. מצווה זו הינה אחת מ'שבע מצוות בני נח' שבהן מחויבים כל בני האדם ללא הבדל דת.[1]

 


[1] שתיים מתוך שבע המצוות נלמדו מהתורה, אבר מן החי ואיסור רצח, (בראשית ט' ד – ו), וחז"ל הוסיפו עוד חמש מצוות: 'על שבע מצוות נצטוו בני נח על הדינין ועל עבוד' זרה ועל קיללת השם ועל גילוי עריות ... ועל הגזל...' [תוספתא עבודה זרה (מהד' צוקרמאנדל) פ"ח ה"ד ].