header2

פאה

פאה

פאה היא אחת מחמש המתנות שציוותה התורה לתת לעניים.[1] אומנם מצוות התורה מפורשת רק על התבואה, אך חכמים הרחיבו אותה אף לקטניות ואילנות. על בעל הבית לא לקצור, לא לקטוף, להותיר חלק מהיבול לעניים שייקחו אותו בעצמם.[2] ייחודה של מצוות פאה הוא שהיבול מחובר לקרקע בקצה השדה או על אחד הענפים.

 


[1] ראו ויקרא יט ט – י, כג כב; דברים כד יט – כב.

[2] ראו אלבק, מבוא למסכת פאה, עמ' 37.