header2

אריס

אריס

אריס הוא אדם המקבל קרקע של אחרים לזמן מסויים כדי שיעבד אותם, והוא מעלה לבעלי הקרקע שיעור מסויים מהיבול עליו הסכימו מראש. בניגוד לחוכר שמתחייב מראש כמות קבועה של היבול, ובניגוד לשוכר הנותן תמורה בכסף, האריס ייתן שיעור לפי היבול באותה השנה.