header2

רבי אבא

רבי אבא

שישה אמוראים נקראים בשם זה:

-        אמורא ארצישראלי בן הדור השני.

-        אמורא ארצישראלי בן הדור השלישי; עלה מבבל ופעל בטבריה. מכונה לרוב בשם בא. בתלמוד הבבלי מכונה 'הוא רבותינו שבארץ ישראל' (סנהדרין יז ע"ב). תורתו לא הייתה אומנותו, הוא עסק במסחר.

-        אמורא בבלי בן הדור השישי.