header2

נחום

נחום

נחום הלבלר היה סופר[1] בסנהדרין הגדולה שישבה עד חורבן הבית בלשכת הגזית בבית המקדש. לפי המשנה[2] חי בתקופתו של רבן גמליאל הזקן.

 


[1]. "סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה כדי שיהו רואין זה את זה ושני סופרי הדיינין עומדין לפניהם אחד מימין ואחד משמאל וכותבין דברי המזכין ודברי המחייבין..." משנה סנהדרין פרק ד מ"ג.

[2]. משנה פאה פ"ב מ"ה.