header2

רבי יהודה (בר אלעאי)

רבי יהודה (בר אלעאי)

תנא בן הדור הרביעי, אחד מחמשת תלמידיו של רבי עקיבא. נוסף על רבו המובהק ידוע שלמד תורה אצל רבי טרפון. פעל באושא שבגליל התחתון.