header2

נטילת ידיים

נטילת ידיים

נטילת ידיים היא מצווה מדרבנן, ומטרתה לטהר את הידיים. נטילת הידיים מתבצעת מתוך כלי המכיל רביעית מים לפחות. מצוות נטילת הידיים היא תמידית, כי 'סתם ידיים' 'עסקניות' הן, ויש חשש שנגעו בדבר טמא.[1]

 


[1] ההגדרה היא על פי האינציקלופיה התלמודית, ערך 'סתם ידים', פ"א ערך 'טומאת ידים' כ"א (פרוייקט השו"ת).