header2

אתר – מפת פרק ז

פרק ז הלכה ב נושאי האגדות  
    ברכת המזון אגדה א 
    שמעון בן שטח, אלכסנדר ינאי ושלוש מאות הנזירים (שמעון בן שטח מברך על המזון) אגדה
       
       
פרק ז הלכה ג נושאי האגדות  
    ברכת המזון אגדה ב
המברך והאומר אמן  אגדה
    מנין לעדה שהיא עשרה 
אגדה
    ברכת העולה לקרוא בתורה   אגדה
    אנשי כנסת גדולה החזירו הגדולה ליושנה אגדה
       
       
פרק ז הלכה ד נושאי האגדות  
    ברכת המזון אגדה ג
   
       
פרק ז הלכה ה נושאי האגדות  
    ברכת המזון אגדה ד
    כוס של ברכה אגדה
    קדושת השבת וכבודה  אגדה