header2

שמעון בן שטח, אלכסנדר ינאי ושלוש מאות הנזירים

(שמעון בן שטח מברך על המזון)

פ"ז ה"ב דף יא ע"ב עמ' 57

מקור תרגום
תני. תני
שלש מאות נזירין עלו בימי {ר} שמעון בן שטח. שלש מאות נזירין עלו בימי רבי שמעון בן שטח
מאה וחמשים מצא להן פתח. ומאה וחמשים לא מצא להן פתח. מאה וחמשים מצא להן פתח ומאה וחמשים לא מצא להן פתח
אתא גבי ינאי מלכא. אמ' ליה. בא אל ינאי המלך אמר לו
אית הכא תלת מאה נזירין בעיין תשע מאה קרבנין. יש כאן שלוש מאות נזירים צריכים תשע מאות קורבנות
אלא י(י)[ה]ב את פלגא מן דידך ואנא פלגא מן דידי. אלא תן אתה חצי משלך ואני חצי משלי
שלח ליה ארבע מאה וחמשין. שלח לו ארבע מאה וחמישים
אזל לישנא בישא ומר ליה. הלך לשון הרע (מלשין) ואמר לו
לא יהב מן דידיה כלום. לא נתן משלו כלום
שמע ינאי מלכא וכעס. שמע ינאי המלך וכעס
דחל שמעון בן שטח וערק. פחד שמעון בן שטח וברח
בתר יומין סלקון בני נש רברבין מן מלכותא דפרס גבי ינאי מלכא. אחרי ימים באו בני אנוש גדולים (מכובדים) מן המלכות של פרס אל ינאי המלך
מן דיתבין אכלין אמרין ליה. כאשר ישבו ואכלו אמרו לו
נהירין אנן דהוה אית הכא חד גבר סב זוכרים אנחנו שהיה כאן אחד גבר זקן
והוה אמר קומין מילין דחכמה. והיה אומר לפנינו דברי חוכמה
תני לון עובדא. סיפר להם את המעשה שהיה
אמרין ליה. שלח ואייתיתיה. אמרו לו שלח ויבוא
שלח ויהב ליה מילא ואתא ויתיב ליה בין מלכא למלכתא. שלח ונתן לו דברו (הבטחתו) ובא וישב לו בין המלך למלכה
אמ' ליה. למה אפליית בי. אמר לו למה שטית בי
אמ' ליה. לא אפליית בך. אמר לו לא שיטיתי בך
את מממונך ואנא מן אורייתי. אתה מממונך ואני מן תורתי
דכת' "כי בצל החכמה בצל הכסף". שכתוב כי בצל החכמה בצל הכסף
אמ' ליה. ולמה ערקת. אמר לו ולמה ברחת
אמ' ליה. שמעית דמרי כעס עלי ובעית מקיימה הדין קרייא אמר לו שמעתי שאדוני כעס עלי ורציתי לקיים זה הכתוב
"חבי כמעט רגע עד יעבר זעם". חבי כמעט רגע עד יעבר זעם
וקרא עלוי וקרא (המלך ינאי) עליו
"ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה". ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה
אמ' ליה. אמר לו
ולמה יתבת בין מלכא למלכתא. ולמה ישבת בין המלך והמלכה
אמ' ליה. אמר לו
בסיפרא דבן סירא כתיב "סלסליה ותרוממך" "ובין נגידים תושיבך". בספר של בן סירא כתוב סלסליה ותרוממך ובין נגידים תושיבך
אמ'. הבו ליה (הבו) כסא דליבריך. אמר תנו לו כוס שיברך
נסב כסא ומר. לקח את הכוס ואמר
נברך על המזון שאכל יניי וחביריו. נברך על המזון שאכל ינאי וחבריו
אמ' ליה. עד כדון את בקשיותך. אמר לו עד כאן אתה בעקשנותך (לשטות בי)
אמ' ליה. ומה נאמ'. על המזון שלא אכלנו. אמר לו ומה נאמר על המזון שלא אכלנו
אמ'. הבון ליה דליכול. אמר תנו לו שיאכל
יהבו ליה ואכל ומר. נברך על המזון שאכלנו. נתנו לו ואכל ואמר נברך על המזון שאכלנו

 

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 83

 

מקבילות

ירושלמי נזיר פ"ה ה"ג דף נד ע"ב עמ' 1114

קהלת רבה פרשה ז' י"א

בבלי ברכות מח ע"א (בשינויים)

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

ניסים גאון מסכת ברכות מח ע"א

 

סוגה

 

סיפור ומדרש

 

עיון קצר באגדה

עניינה של הסוגיה הוא ברכת המזון; מובאת בה שאלתו של רבי ירמיה בנוגע למי שאכל ירק (אך לא אכל פת), האם יכול לברך ולהוציא את יתר המסובים ידי חובתם. הסיפור שלהלן שולב כדי להבהיר פן הלכתי בהלכות ברכות, אך היותו של הסיפור נסוב סביב דמותם ומאבקם של רבי שמעון בן שטח שהיה חכם פרושי[1] והמלך החשמונאי ינאי שרדף אחר הפרושים פותח צוהר המשקף זווית ראייה היסטורית לתקופה. [2]

בעיקרו עוסק הסיפור ביחסי שמעון בן שטח והמלך ינאי, ורק בסיומו ישנה התייחסות לברכת המזון על ידי מי שלא אכל ולהוצאת המסובים ידי חובתם.

 

פתיחה

הפתיחה משמשת כרקע למתח בין המלך ינאי לבין רבי שמעון בן שטח.

מסופר כי שלוש מאות נזירים עלו לארץ, שעל פי ההלכה הם חייבים בנזירות חדשה, [3] ובתום תקופת נזירותם חייב כל אחד מהם בשלושה קורבנות.[4] עניינם הובא בפני שמעון בן שטח, והוא מצא דרך להתיר את נדר הנזירות של מחציתם בלבד.

 

תמונה ראשונה

שמעון בן שטח מספר למלך ינאי כי יש צורך בתשע מאות קורבנות כדי להתיר את נידרם של שלוש מאות הנזירים, ומציע שהמלך יחלוק עימו את מימון עלותם של הקורבנות, המלך הסכים. שמעון בן שטח השמיט בבקשתו את העובדה שמצא דרך להתיר את נדרם של מחצית מהנזירים, ובדרך עורמה זו נשא המלך בעלות כל הקורבנות.

 

תמונה שנייה

לידיעת ינאי הובא על ידי מלשין מעשה העורמה, וכי שמעון בן שטח לא נתן משלו אף לא קורבן אחד.[5] כעסו של המלך גורם לרבי שמעון בן שטח לברוח ולהסתתר מפניו.

 

תמונה שלישית

משלחת פרסית הגיעה אל המלך,[6] ובשיחה המתנהלת בסעודה משותפת מבקשים הפרסיים לצרף את החכם שבעבר נהנו מחוכמתו. המלך ינאי מילא בקשתם,[7] ואף הבטיח שלא לפגוע בחכם.

 

תמונה רביעית

שמעון בן שטח בא וישב בין המלך לבין המלכה, מקום המסמל את היותו חלק מהשלטון. מן הכתוב עולה כי עשה זאת על דעת עצמו ובכך שידר את היותו חלק מהשלטון, שהוא מעין לשון המאזניים בין המלך והמלכה.[8]

בהמשך הסיפור מתעלם המספר מהמשלחת הפרסית ומתמקד בשיחה שבין המלך לשמעון בן שטח, שלכאורה מתרחשת ביניהם בעת הסעודה עם הפרסיים.[9]

 

תמונה חמישית

המלך האשים את החכם כי התל בו בבקשתו לחלוקה בעלות הקורבנות, אך שמעון בן שטח ענה כי אין לראות בדבריו על התרת הנזירים מנדרם שקר, שכן הוא תרם מחוכמתו בתורה, והמלך תרם מכספו. על סיבת בריחתו השיב כי חיכה עד שיעבור כעסו של המלך, ועל הטעם לישיבתו בין המלך למלכה השיב ברמז כי שם מקומה החשוב של החוכמה.

כל תשובותיו נאמרו במדרשי פסוקים, ובכך הבהיר שמעון בן שטח כי תורתו אינה שלו אלא נשענת על הלימוד במקורות.

 

תמונה שישית

המלך מבקש כביכול לכבד את שמעון בן שטח שיאמר את הברכה על הסעודה, והוא כדי לא להכנס לעימות נוסף עם המלך וכדי להיות ישר עם ההלכה מברך: 'נברך על המזון שאכל ינאי וחביריו'. שני דברים נלמדים מאמירתו: האחד, המלך ינאי הזמינו אך לא כיבדו בארוחה במזון, אולי כי רצה לבטא בכך את כעסו או את מעמדו של החכם כנמוך משל כל שאר המוזמנים. השני, כי הברכה נאמרה באירוניה, כביכול הם שאכלו אינם יודעים לברך.

בעקבות דבריו הובא לפניו מזון, הוא אכל וברך 'נברך על המזון שאכלנו'.

ניתן ללמוד מהסיפור על המציאות בתקופת מלכות בית ינאי והקשר לחכמי הפרושים באותה תקופה, אך הסיום קושר אותו לנושא הסוגיה, לברכת המזון. מי שהשתתף בסעודה רשאי לזמן ולומר 'נברך...'. [10][1] היה כנראה הנשיא בזוג שלישי מחכמי הזוגות (המאה השנייה לפני הספירה).

[2] על אלכנדר ינאי ומלחמתו בפרושים ראו רגב איל, הצדוקים והילכתם,על דת וחברה בימי הבית השני, יד בן צבי, 2005, ירושלים, עמ' 261 – 274.

[3] ראו משנה מסכת נזיר פ"ג מ"ו.

[4] לפי חוק התורה אדם שנדר להיות נזיר (לא לשתות יין, לא לגלח שערו ולא להיטמא למת) חייב בתום ימי הנזירות בשלושה קורבנות. כבש בן שנתו תמים לעולה, כבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים. לפרטי החוק עיינו במדבר ו' א' – כ"א.

[5] שהרי כאמור, הוא מצא פתח להתיר מחצית ממספר הנזירים.

[6] נראה שהיו יחסים דיפלומטיים בין שתי הממלכות.

[7] לא ידוע אם חוכמתו של שמעון בן שטח זכורה להם משיחות מדיניות או משיחות כלליות סביב לשולחן הסעודה.

[8] אפשר כי זהו ניסוח מכוון של המספר.

[9] אין משפט מעבר בין התמונה השלישית לרביעית, ומתקבל הרושם שדו השיח בין המלך ינאי לבין שמעון בן שטח מתרחש בעת הסעודה עם הפרסיים. אך מובן כי אין זה הכרחי.

[10]לאחר הסיפור מובאת אמירתו של רבי יוחנן 'חולקין על רבי שמעון בן שטח ... מחלפה שיטתו דרבי ירמיה..'. ומובן כי הסתפק לאפשרות ברכה למי שלא אכל פת, ואילו בסיפור ברור לו שיכול להוציאם. בעל הסוגיה מיישב סתירה זו.