header2

תקנה (התקין, תיקנו)

סידור בסדר הנכון, בדרך הנכונה[1]. חקיקה מכוונת של המוסמכים לחוקק. יצירה חדשה בתחום ההלכה שאין להוציאה מתוך הוראה מפורשת קיימת, ותכליתה להטיל חובת עשייה לשם הסדרת חיי החברת ותיקון עולם. התקנה היא 'מדרבנן'[2].

 


[1] בכר, ערכי המדרש, עמ' 138.

[2] מ' אלון, המשפט העברי ב', עמ' 357 ו-402.