header2

פרק ח - משנה[1]

משנה א

אלו דברים שבין בית שמי ובית הלל בסעודה בית שמי אומרין מברך על היום ואחר כך מברך על היין ובית הילל אומ' מברך על היין ואחר כך מברך על היום

משנה ב

בית שמי אומ' נוטלים לידים ואחר כך מוזגין את הכוס ובית הילל אומ' מוזגין את הכוס ואחר כך נוטלים לידים

משנה ג (בנוסח הדפוס זו משנה ד)

בית שמי אומ' מכבדין את הבית ואחר כך נוטלים לידים ובית הלל אומ' נוטלים לידים ואחר כך מכבדין את הבית

משנה ד (בנוסח הדפוס זו משנה ג)

בית שמי אומ' מקניח את ידיו במפא ומניחה על השלחן ובית הלל אומ' על הכסת

משנה ה

בית שמי אומרין נר ומזון ובשמים והבדלה ובית הלל אומ' נר ובשמים ומזון והבדלה בית שמי אומ' שברא מאור האש ובית הילל אומ' בורא מאורי האש:

משנה ז[2] (בנוסח הדפוס זו משנה ו)

אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים שלגויים ולא על הנר ולא על הבשמים שלמתים ולא על הנר ולא על הבשמים שלפני עבודת כוכבים ואין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו

משנה ח (בנוסח הדפוס זו משנה ז)

מי שאכל ושכח ולא בירך בית שמי אומ' יחזור למקומו ויברך ובית הלל אומ' יברך במקום שנזכר עד אמתי הוא מברך עד כדי שיתאכל המזון שבמעיו

משנה ט (בנוסח הדפוס זו משנה ח)

בא להם יין לאחר המזון ואין שם אלא אותו הכוס בית שמי אומ' מברך על היין ואחר כך מברך על המזון ובית הילל אומר' מברך על המזון ואחר כך מברך על היין עונין אמן אחר ישרא' המברך ואין עונין אמן אחר הכותי המברך עד שישמע כל הברכה

 


[1] על פי כ"י קויפמן.

[2] משנה ו אינה מסומנת בכ"י קויפמן.