header2

תקופה

 חלק משנת השמש; שנת השמש מתחלקת לארבע תקופות, כל תקופה נמשכת 91.3125 יום. תקופת ניסן – ניסן, אייר, סיון; תקופת תמוז – תמוז, אב, אלול; תקופת תשרי – תשרי, חשוון, כסליו; תקופת טבת – טבת, שבט, אדר.