header2

זימון

זימון

זהו הביטוי להזמנה לברכת המזון; שלושה אנשים ויותר שאכלו יחד פת מאחד מחמשת מיני דגן חייבים לברך את ברכת המזון יחדיו. אחד מהם מזמין את חבריו להצטרף אליו לברכה באומרו 'נברך שאכלנו משלו'. אם מספר המברכים הוא עשרה ומעלה, יהיה נוסח הזימון לברכה 'נברך אלוקינו שאכלנו משלו', והמסובים יענו 'ברוך אלוקינו שאכלנו משלו'.[1]


[1] ההגדרה מתבססת על אנציקלופדיה תלמודית כרך יב, זמון [המתחיל בטור רלז].