header2

גדולי עולם

גדולי עולם

הביטוי 'גדולי עולם' משמש בתלמוד הירושלמי כינוי לגדולים בחוכמה; מן הראוי לציין שבתלמוד הבבלי משמש הביטוי 'גדולי עולם' כלשון של כבוד הן לגדולי החכמים באותו הדור הן לפרנסים ובעלי תפקידים, ואילו בתלמוד הירושלמי הכינוי לאנשי שררה ובעלי תפקידים הוא 'גדולי הדור'.[1]

 


[1]שמא יהודה פרידמן, "גדולי הדור וגדולי עולם", לשוננו לעם, מג (תשנ"ב), עמ' 90.