header2

רב (ר') חנינא (חברם של חכמים)

אמורא בן הדור השלישי; עלה מבבל לארץ ישראל. בתלמוד הבבלי מובאות בשמו ברייתות רבות ומימרות משמו של רבי יוחנן. רב (ר') חנינא או חנניה מכונה בירושלמי 'חברהון דרבנן'.[1]

 


[1] אלבק, מבוא לתלמודים, עמ' 241 – 242.