header2

מחלפה שיטתיה

מחלפה שיטתיה

מונח המציע סתירה בין מקורות מדברי תנאים או מדברי אמוראים או מדברי אותו החכם לרוב בענייני הלכה.[1] לעיתים בנוסף להבאת המקור הסותר מובא דיון או דיוק שנועד להוכיח את הסתירה בין המקורות.


[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 422 – 425.