header2

רבי חנינא בן דוסא

רבי חנינא בן דוסא

תנא בן הדור הראשון, תלמיד - חבר לרבי יוחנן בן זכאי.[1] נחשב כצדיק וכבעל ניסים.[2]


[1]שניהם מהעיר ערב המזוהה עם כפר חרבה שמצפון לבקעת בית נטופה (פנחס נאמן, אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית, עמ' 293 – 295).

[2] ראו לדוגמה משנה ברכות פ"ה מ"ה; בבלי ברכות לד ע"ב, חגיגה יד ע"א, תענית כה ע"א, יבמות קכא ע"ב; מכילתא דרבי ישמעאל, יתרו מסכתא דעמלק פרשה ב ד"ה ואתה תחזה; מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק י"ח פס' כ"א.