header2

יחס השלטון לחכמים – אגדה ג

פ"ה ה"א ט ע"א עמ' 44

מקור תרגום
ר' יונה ור' יוסי עלון קומוי ארסקינס באנטוכיא. רבי יונה ורבי יוסי נכנסו לפני ארסקינס באנטוכיא
חמתין וקם מן קומיהון. ראה אותם וקם מלפניהם
אמרין ליה. אמרו לו
מן קומוי אילין יהודאי את קאים לך. לפני אלו היהודים אתה קם לך
אמ' לון. אמר להם
אפיהון דהני אנא חזי בקרבא ונצח. פניהם של אלו אני רואה בקרב ונצח.

עדי נוסח

שרידי הירושלמי עמ' 17

כ"י וטיקן עמ' 74

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

אנקדוטה

עיון קצר באגדה

אגדה זו ממשיכה כקודמותיה לתאר את יחסם המיוחד של אנשי שררה בקרב השלטון הרומי כלפי תלמידי חכמים.

מסופר כי רבי יונה ורבי יוסי הגיעו אל ארסקינס[1] באנטוכיא,[2] והוא קם ממקומו לכבודם. הסובבים אותו שאלו בתמיהה, אם לפני יהודים אלו הוא קם, והוא ענה כי את פניהם רואה בעת קרב ומנצח, כלומר, בזכותם הוא מנצח.[3]

בעל האגדה מייחס לארסקינס תחושה כי כל הצלחותיו הם בזכות רבי יונה ולרבי יוסי, ובאופן זה מאדיר את גדולתם של חכמים.[1] שם זה מוזכר בתלמוד הירושלמי בלבד; בשלושה מקורות מוזכרים רבי יונה ורבי יוסי בהקשר אליו: במגילה פ"ג ה"א דף עד ע"א, בשביעית פ"ד ה"ב דף לה ע"א ובסוגייתנו. במסכת ביצה פ"א ה"ז דף ס ע"ג מוזכרים רבי אבא מרי בן דורם של רבי יונה ורבי יוסי ורבי מתניה (בן הדור החמשי) בהקשר לארסקינס. הכמו כן מכונה 'ארסקינס מלכא' בסוטה פ"ט ה"ג דף כג ע"ג. 

[2] עיר המצויה בדרום מזרח טורקיה של ימינו. היתה עיר חופשית ובה ישב נציב סוריה. לפי יוסף בן מתיתיהו הייתה העיר השלישית בגודלה ובחשיבותה ברומי. (דוד פלוסר, אנצ' עברית ד', ערך 'אנטיוכיה', עמ' 458 – 463).

[3] בדומה לכך נמסר בבבלי שאלכסנדר הגדול אמר על שמעון הצדיק 'אמר להם: דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי' (יומא סט ע"א).