header2

רבי יצחק בר אבדימי (רבי יצחק רובא)

רבי יצחק בר אבדימי (רבי יצחק רובא)

היה ה'תנא' בבית דרשו של רבי יהודה הנשיא. לדעת רבי משניותיו היו בחונות ובדוקות.

בירושלמי נזכר בשם רבי יצחק רובא, ואילו בבלי קשה לקבוע את מאמריו, שכן המעתיקים לא הבחינו בינו לבין רב יצחק בן אבדימי, אמורא בבלי בן הדור השלישי.