header2

אבא (רבה) בר בר חנה (חנא)

אבא (רבה)[1] בר בר חנה (חנא)

אמורא ארץ ישראלי בן הדור השלישי; היה תלמידו של רבי יוחנן, ירד לבבל. אלבק[2] מונה אותו כאמורא בבלי.


[1] בבבלי מוזכר בשם 'רבה', ואילו בירושלמי בשם 'אבא'.

[2] מבוא לתלמודים, עמ' 305.