header2

לא יהיו שניים קוראין בתורה

פ"ה ה"ג דף ט ע"ג  עמ' 47

מקור תרגום
תני.  לא יהו שנים קורין בתורה ואחד מתרגם. שנינו לא יהיו שניים קוראים בתורה ואחד מתרגם
אמ' ר' זעורא. מפני הברכה. אמר רבי זעורא מפני הברכה
והתני. לא יהו שנים מתרגמין ואחד קורא. והרי שנינו לא יהיו שניים מתרגמים ואחד קורא
אית לך מימר מפני הברכה. יש לך לומר מפני הברכה
אלא משום שאין שני קולות נכנסין לתוך אוזן אחת. אלא משום שאין שני קולות נכנסין לתוך אוזן אחת.

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 76

 

מקבילות

ירושלמי מגילה פ"ד ה"א דף עד ע"ד עמ' 768

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מימרה

 

עיון קצר באגדה

בסוגיה עוסקים באפשרות ששניים יקראו בתורה יחדיו, וכבסיס לשאלה ולתשובה עליה מביא בעל הסוגיה את הברייתא שבירושלמי מגילה[1] 'לא יהיו שנים קורין בתורה ואחד מתרגם'.[2] ליברמן מבאר שפתחו וחתמו בברכה בעברית וקראו בלעז באמצע בכדי שהקהל יבין. [3] 

 

הרקע לעניין הינו בתקופה שבה הקהל לא שלט בשפה העברית, והעמידו מתרגם שתפקידו היה לתרגם את קריאת התורה לשפת העם לארמית.  אך ברכות התורה לפני קריאתה צריכות להאמר בעברית, ובבית הכנסת מצוי היה רק אדם אחד ששלט בעברית, לכן נקראה כל הפרשה כיחידה אחת, ולא הייתה אפשרות לצרף למברך אדם נוסף שיברך עימו. סיבת האיסור לדעתו של רבי זעירא הינה שאין שניים יכולים לברך יחד על הקריאה.

על דעתו של רבי זעירא מקשים מהמשכה של הברייתא[4] בה נאמר: 'לא יהיו שניים מתרגמים ואחד קורא'. טעמו של איסור תרגום בשניים אינו ברכה, שכן אין המתרגם מברך.

כתשובה מובאת בסוגיה אמירה בעלת מטען ערכי הרלוונטי גם לתקופתנו 'אין שני קולות נכנסין לתוך אוזן אחת'. לקהל אין אפשרות לעקוב אחרי שני אנשים המדברים בעת ובעונה אחת אפילו הם אומרים דברים זהים, על אחת כמה וכמה אם אין זהות בדבריהם.[1] פ"ד ה"א דף עד ע"ד עמ' 768.

[2]  הנוסח בתוספתא שונה מהמובאה בירושלמי; 'בית הכנסת של לעוזות אם יש להן מי שיקרא עברית פותחין עברית וחותמין עברית אם אין להן מי שיקרא אלא אחד אין קורא אלא אחד' [תוספתא (מהד' ליברמן) מגילה פ"ג הי"ג עמ' 356]. 

[3] תוספתא כפשוטה (מסכת מגילה), עמ' 1179.

[4] '...לא יהא אחד קורא ושנים מתרגמין ולא שנים קורין ואחד מתרגם ולא שנים קורין ושנים מתרגמין...' [תוספתא (מהד' ליברמן) מגילה פ"ג ה"כ עמ' עמ' 359].