header2

יחס השלטון לחכמים – אגדה ד

פ"ה ה"א ט ע"א עמ' 44

מקור מקור
ר' אבון על קומוי מלכותא. רבי אבון נכנס לפני המלכות
כי נפיק הפך קדל. כאשר יצא הפך עורפו[1]
אתון בעיון מיקטלוניה. באו ורצו להורגו
וחמון תרין זיקוקין דנור נפקין מקדליה ושבקוה. וראו שני זיקוקין של אש יוצאים מעורפו ועזבוהו
לקיים מה שנ' לקיים מה שנאמר
"וראו כל עמי הארץ כי שם י'י נקרא עליך ויראו ממך". וראו כל עמי הארץ כי שם י'י נקרא עליך ויראו ממך.
תני ר' שמעון (בח) בן יוחי. תני רבי שמעון בן יוחאי
"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך". וראו כל עמי הארץ כי שם י'י נקרא עליך
"כל" אפי' רוחות אפי' שידים. כל אפילו רוחות אפילו שידים.

עדי נוסח

שרידי הירושלמי עמ' 17

כ"י וטיקן עמ' 74

 

מקבילות

לא נמצאו

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

אנקדוטה, מדרש ומימרה

 

עיון קצר באגדה

אגדה זו עוסקת אף היא בכבוד אותו חלקו אנשי השלטון הרומי לחכמים, אף כי לעיתים האחרונים לא התנהגו כמקובל. במרבית האגדות אנשי הפמליה תמהו על הכבוד שהפגין המושל או בעל המעמד הגבוה לחכמים, והוא בתגובה הבהיר להם את הסיבה לגישתו. 

 

באגדה זו תגובת אנשי לוייתו של המושל קשה; הם מגיבים מיידית ורוצים להרוג את רבי אבון על שיצא מלפני המושל ועורפו כלפיו, מעשה הנתפס כזלזול. אך זממם לא עלה בידיהם כי שני זיקוקי אש יצאו מעורפו, והם עזבוהו.

 

תיאור המקרה מסתיים במדרש: 'וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם יְהֹוָה נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ' (דברים כ"ח י'). במקור נאמר כי אם ישמור העם את מצוות האל יראו זאת העמים כי הוא עִם עַם ישראל ויחששו ממנו. באגדה המדרש נקשר לזיקוקי האש שיצאו מעורפו של רבי אבון, ובאופן זה למדו אנשי פמליית המושל כי האל עם החכם שמייצג את העם, הם יראו מהתופעה וחזרו מכוונתם.

 

בעל האגדה מוסיף מדרש בשם רבי שמעון בר יוחאי המציין כי לא רק עמי הארצות ייראו מישראל אלא אפילו רוחות ושדים. אפשר כי הוסיף זאת כדי לרמוז על תפיסתו את אנשי השלטון הרומי.[1] סוקולוף, ערך 'קדל', עמ' 474 – 475.