header2

דרכים להטמעת הלימוד

פ"ה ה"א דף ט ע"א עמ' 43  

מקור תרגום
אמ' ר' יוחנן. אמר רבי יוחנן
ברית כרותה היא. ברית כרותה היא
היגע תלמודו בבית הכנסת לא במהרה הוא משכח. היגע תלמודו בבית הכנסת לא במהרה הוא משכח
אמ' ר' יוחנן ענתנייתא. אמר רבי יוחנן ענתנייתא
ברית כרותה היא. ברית כרותה היא
היגע תלמודו בצינעה לא במהרה הוא משכח. היגע תלמודו בצינעה לא במהרה הוא משכח
מה טעם. מה טעם
 "ואת צנועים חכמה". ואת צנועים חכמה
אמ' ר' יוחנן. אמר רבי יוחנן
ברית כרותה היא. ברית כרותה היא
הלמד אגדה מתוך הספר לא במהרה הוא משכח. הלמד אגדה מתוך הספר לא במהרה הוא משכח
אמ' ר' תנחום. אמר רבי תנחום
הסובר תלמודו לא במהרה הוא משכח. הסובר תלמודו לא במהרה הוא משכח
מה טעם. מה טעם
"פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך". פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך

 

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 74

 

מקבילות

לא נמצאו

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

רמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ג הי"ב (בשינויים)

 

סוגה

מימרה ומדרש

 

עיון קצר באגדה

באגדות קודמות הוזכר בית הכנסת בהקשר לתפילה, נמסרה אזהרה שלא להתפלל מחוצה לו, נאמר כיצד להיכנס אליו, ואף מהי בדרך הנאותה לבוא לבית הכנסת ולצאת ממנו, ואגדה זו נפתחת בתועלת שיש ללמידה בבית הכנסת.

 

מובאת מימרתו של רבי יוחנן הטוען שהלומד בבית הכנסת לא במהרה ישכח את תלמודו. לטענתו הוא מקדים את הביטוי 'ברית כרותה היא' שנועדה לחזק את דבריו. לכאורה, זו רק לשון מליצה שמשמעותה 'כך טבעו של עולם',[1] אך למעשה, הקונוטציה היא ללשון של התחייבות חזקה,[2] דבר המהדק את הקשר בין מקום הלימוד, בית כנסת, לבין הטמעת הנלמד בזיכרון.

 

לאגדה נוספו שלוש מימרות שעניינן דרכים המועילות לאדם לזכור את תלמודו.

 

בשמו של רבי יוחנן ענתנייתא נמסר כי הלומד בצינעה, היינו בסתר, בחשאי, לא במהרה ישכח את תלמודו.[3] לאישוש מובא הפסוק 'וְאֶת צְנוּעִים חָכְמָה' (משלי י"א ב'), שבמקורו עוסק בזהירות הנדרשת מאדם בבחירת באי ביתו, הצנועים, הענווים מביאים חוכמה.[4] מדרש הפסוק מעלה קושי בהקשר למימרת רבי יוחנן ענתנייתא, שכן לא מדובר בה בצניעות או בחוכמה אלא בדרך המועילה לזיכרון הלימוד.[5] עם זאת התבססות על השורש צנ"ע עשויה להוביל להבנה כי מדובר בצניעות, ובמקרה זה הולם המדרש הולם את ההבנה שלימוד מתוך צניעות מביא לחוכמה.

 

מימרה נוספת מובאת בשמו של רבי יוחנן, ונאמר בה כי הלומד אגדה מתוך ספר לא במהרה ישכח תלמודו. בעל מראה הפנים[6]  מפרש כי נאמר 'באגדה' כיוון שאת התלמוד לא הותר לכתוב.[7]נראה כי באמירה זו מובעת התרסה נגד הסוברים כי גם את האגדה והסיפור המצויים בתורה שבעל פה אין להעלות על כתב.

 

מימרה אחרונה הובאה בשמו של רבי תנחום השם דגש על העיון והסברה אשר מטמיעים את הלימוד ולא משכיחים אותו במהרה. את הטעם לדבריו הוא נותן בדרישת בפסוק '... פֶּן תִּשְׁכַּח אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ...' (דברים ד' ט'). אפשר שהכוונה ב'רָאוּ עֵינֶיךָ' לראייה שכלית פנימית.

האגדה הבנויה מארבע המימרות מגובשת ואחודה במיוחד אמצעות חזרות:

האמירה 'לא במהרה הוא משכח' חוזרת בכל ארבע המימרות.

הביטוי 'ברית כרותה היא' חוזר לפני אמירת שלוש המימרות הראשונות.

המונח 'מה טעם' חוזר לפני המדרשים.

כמו כן ניתן להבחין במבנה מסורג; למימרות הראשונה והשלישית לא נוסף מדרש, ואילו לשנייה ולרביעית נוסף מדרש.


[1] בן יהודה ב', ערך 'ברית', עמ' 628.

[2] ברית מבטאת התחייבות חזקה יותר מאשר הסכם או אמנה.

[3] מימרה זו עומדת בניגוד למקובל שהלימוד בחבורה הוא הרצוי, ובבבלי נאמר 'הסכת - עשו כתות כתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה' (ברכות סג ע"ב). בעל מראה הפנים מפנה לבבלי מועד קטן העוסק בלימוד בשוק (טז ע"א – ע"ב), ומכאן מובן שלעמדתו הכוונה ללימוד בצינעה היא לא ללימוד במקום גלוי, הומה אדם, לא בפרהסיה.

[4] יהודה קיל, פירוש לספר משלי (דעת מקרא), עמ' סג.

[5] אפשר בדוחק לומר שהזיכרון מוביל לחוכמה. רמב"ם ציטט את המימרה באופן שונה: 'וכל היגע בתלמודו בצנעה מחכים' (רמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ג הי"ב).

 מראה פנים, ירושלמי ברכות פ"ה ה"א דף ט ע"א ד"ה ברית כרותה היא.[6]

[7] למימרה לא נוסף מדרש, ובעל ספר החרדים מפרש כי המדרש של המימרה הבאה מתייחס גם למימרה זו. הפסוק '... פֶּן תִּשְׁכַּח אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ...' (דברים ד' ט'). 'הַדְּבָרִים' – זו אגדה שעיקרה סיפורי דברים, 'רָאוּ עֵינֶיךָ' – ראו בספר.