header2

מקום התפילה – אגדה ג

פ"ה ה"א דף ח ע"ד – דף ט ע"א עמ' 43

מקור תרגום
ר' פנחס בשם ר' (יוחנן) הושעיא. רבי פנחס בשם רבי הושעיא
המתפלל בבית הכנסת כאילו מקריב מנחה טהורה. המתפלל בבית הכנסת כאילו מקריב מנחה טהורה
מה טעם. מה טעם
"כאשר יביאו בני יש' את המנחה בכלי טהור בית י'י". כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית י'י
ר' !אבהו! בשם ר' אבהו. ר'בי !אבהו![1] בשם רבי אבהו
"דרשו את י'י בהמצאו". דרשו את י'י בהמצאו
איכן הוא מצוי. היכן הוא מצוי
בבתי כניסיות ובבתי מדרשות. בבתי כניסיות ובבתי מדרשות
"קראוהו בהיותו קרוב". קראוהו בהיותו קרוב
איכן הוא קרוב. היכן הוא קרוב
<<בבתי כניסיות ובבתי מדרשות>>. <<בבתי כניסיות ובבתי מדרשות>>.
אמ' ר' יצחק ביר' אלעזר. אמר רבי יצחק בן רבי אלעזר
ולא עוד אלא שאלהיהן עומד על גבן. ולא עוד אלא שאלוהיהם עומד מאחוריהם[2]
מאי טעמא. מה הטעם
"אלהים נצב בעדת אל [בקרב אלקי' ישפוט]". אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפוט

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 73

 

מקבילות

לא נמצאו

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מימרה ומדרש

 

עיון קצר באגדה

עניינה של הסוגיה הוא המקום שראוי כי אדם יתפלל בו, ובאגדה זו מובאות בשמם של שלושה חכמים שלוש מימרות האומרות כי לתפילה בבית הכנסת מעלות רבות.

 

מימרה ראשונה

רבי פנחס מוסר בשם רבי הושעיא כי המתפלל בבית הכנסת דומה לאדם המקריב מנחה טהורה.[3] לאישוש מימרתו דורש את הפסוק 'כַּאֲשֶׁר יָבִיאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַמִּנְחָה בִּכְלִי טָהוֹר בֵּית יְהֹוָה' (ישעיהו ס"ו כ'). הדרשן  מדמה את בית הכנסת לכלי הטהור שבו הובאה המנחה, ומכאן שהתפילה נאמרת במקום טהור, והמתפלל דומה למקריב מנחה טהורה.[4]

 

מימרה שנייה

רבי אבהו טוען כי האל נמצא בבתי כנסיות וקרוב לבני האדם המצויים בהם. הוא דורש את הפסוק 'דִּרְשׁוּ יְהֹוָה בְּהִמָּצְאוֹ קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב (ישעיהו נ"ה ו').[5] על שני חלקי הפסוק הוא שואל אותה שאלה 'איכן הוא' ועל שתיהן עונה אותה תשובה 'בבתי כניסיות ובבתי מדרשות', באופן זה הוא מביע עמדתו כי ראוי שהאדם יתפלל בבית הכנסת כיוון ששם האל קרוב. הקרבה היא מטאפורית, הוא לקרוב לקוראיו.[6]

 

מימרה שלישית

רבי יצחק בן אלעזר אומר כי האל 'עומד על גבם', היינו האל נמצא יחד עימם בתפילתם בבית הכנסת, לאישוש דבריו מובא הפסוק 'אֱלֹהִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵל בְּקֶרֶב אֱלֹהִים יִשְׁפֹּט' (תהלים פ"ב א').'עֲדַת אֵל' היא העדה המתכנסת יחד להתפלל בבית הכנסת, והאל 'נִצָּב' בה, כלומר האל מצוי  בבית הכנסת.[7]

שלוש המימרות שבאגדה מביעות אותו רעיון, ראוי להתפלל בבית הכנסת, כיוון שהמקום טהור, בבית הכנסת האל קרוב למאמיניו הקוראים לו ויחד עימם הוא נמצא. ההישענות על מדרשים נותנת תוקף לדברי החכמים שמטרתם להמריץ לבוא לבתי הכנסת.


[1] בכ"י וטיקן אמר רבי ירמיה בשם רבי אבהו. נראה שהנוסח הולם כי רבי ירמיה היה בן דורו של רבי אבהו.

[2] סוקולוף, ערך 'גב', עמ' 118. אפשרויות תרגום נוספות שנזכרות בהסבר ערך והולמות את ההקשר הן 'אצלם' או 'יחד עימם'.

[3]  מנחה טהורה היא מנחה שהקומץ נלקח ממנה לשמה על ידי כהן, והטיפול בה הוא כנדרש.

[4] המדרש אינו כפשוטו של מקרא.

[5] המדרש רחוק מפשוטו של מקרא.

[6] הפני משה על הדף ד"ה היכן הוא קרוב.

[7] ראו הרחבה הפני משה על הדף. המדרש אינו כפשוטו של מקרא.